Tag: anh ấy đã luyện tập rất chăm chỉ và anh ấy được đồng đội và tôi tôn trọng.